Procesni Vaučer – Procesi Dobrna

Naziv operacije:

Prenova procesov in vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja s ciljem optimiziranja poslovanja

Kratek opis operacije:

Operacija prenove procesov Term Dobrna d.d. vključuje temeljit pregled obstoječih procesov in postopkov dela v vseh operativnih oddelkih in podpornih službah z opredelitvijo in zapisom optimalnih procesov in postopkov dela. Obstoječi optimalni procesi in postopki dela se bodo usklajevali med oddelki in službami z poudarkom na izboljšavah. Usklajene procese in postopke bomo zapisali v standardno obliko ter opredelili sistem nadzora in izvajanja samodejnih kontrol.
Z operacijo prenove procesov želimo vzpostaviti mednarodno primerljiv sistem hotelskih standardov.

Namen operacije:

Z operacijo prenove procesov želimo v Termah Dobrna d.d. povečati učinkovitost v vseh naših glavnih operativnih oddelkih, kjer se izvajajo storitve in v vseh, ki s svojimi procesi podpirajo in zagotavljajo učinkovito poslovanje družbe.

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji operacije:

 • vzpostaviti mednarodno primerljiv sistem hotelskih standardov, ki bodo izboljšali učinkovitost poslovnih procesov družbe
 • izboljšati energetsko učinkovitost družbe z izboljšanimi postopki dela
 • zmanjšati količino odpadkov
 • povečati učinkovitost razvrščanja odpadkov
 • optimizirati porabo vode
 • izboljšati nakupno izkušnjo gosta
 • povečanje motiviranosti zaposlenih
 • optimizirati nabavne procese
 • povečati konkurenčnosti podjetja
 • povečati dodatne izvenpenzionske prihodke

Rezultati operacije:

Najpomembnejše dosežene izboljšave v procesih:

 • Izvedena celovita prenova procesov v oddelkih hotelske operative in službah Term Dobrna d.d.;
 • Vsi prenovljeni procesi so standardizirani po metodologiji priprave mednarodnih hotelskih standardov;
 • Opredeljene so kritične kontrolne točke v vseh najpomembnejših procesih;
 • Opredeljen je sistem nadzora nad izvajanjem procesov;
 • Določen je sistemski okvir za izvajanje stalnih izboljšav v procesih;
 • Določeni so merljivi cilji (prihodki, stroški);
 • Dosežena je visoka stopnja motivacije in vključenosti zaposlenih v prenovo procesov.

Zaključek operacije:

Operacija prenove procesov Term Dobrna d.d. se je zaključila 31.8.2017. Vzpostavljena standardizacija poslovnih procesov bo družbi omogočala maksimiranje potrošniške izkušnje gostov in hkrati omogočila optimalno izrabo resursov družbe.