Integralni turistični proizvod

Integralni turistični proizvod - Razvoj turističnih programov za varno, odgovorno in zdravo staranje (Responsible healthy aging programs) Terme Dobrna, d.d.

I FEEL SLOVENIA  VOZS  

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani  www.eu-skladi.si

RAZVOJ INTEGRALNI TURISTIČNIH PROIZVODOV – VARNO, ODGOVORNO IN ZDRAVO STARANJE

V Termah Dobrna so se odločili aktivno razviti popolnoma nove integralne turistične programe (Responsible healthy aging programs), ki bodo odgovorili na izzive starajočega se prebivalstva v Evropi in v svetu, usmerjeni bodo v pridobivanje gostov zgodnejšega poznega starostnega obdobja, ki prevzemajo odgovornost za lastno preventivo in kontrolo zdravja, gibanje, izobraževanje o zdravju, sprostitev in socialno vključenost. Cilj je tudi zmanjšati odvistnost od domačega trga in povečati delež prodaje na trgi EU. Programe bomo tržili predvsem v tujini in bodo osnovani modelih zdravega staranja (Bryant, Corbett, Kuttner; 2001; Peel, McLure and Barlett, 2005, Kramer, Erickson in drugi, 2006; Paxton, Barch, Racine, Braver in drugi, 2007; Brever, 2012; itd). Skozi programe, ki so v tesni povezavi z modeli zdravega staranja, katere nenehno preučuje znanstvena in strokovna javnost, bomo v Termah Dobrna naredili velik korak pred konkurenčnimi družbami v Sloveniji in tudi v tem delu Evrope.

REZULTATI OPERACIJE – VARNO, ODGOVORNO IN ZDRAVO STARANJE

Z operacijo razvoja ITP za varno, odgovorno in zdravo staranje s Termami Dobrna, smo uspeli razviti napredne, na znanju in informacijski tehnologiji temelječe turistične programe, ki udeležencem ponujajo visoko dodano vrednost v obliki informacij za zdravo življenje ob podpori edinstvene platforme za spremljanje vitalnih življenjskih znakov udeležencev, ter doživetij ob spoznavanju naravne in kulturne dediščine Slovenije in nenazadnje vrhunskem bivanju v modernem termalnem zdravilišču Term Dobrna. 

Z novimi integralnimi turističnimi programi družba Terme Dobrna nadaljuje izvajanje začrtane strategije razvoja v kateri smo se usmerili v okrepitev svoje strateške usmeritve v zdravstvo skozi nadaljnji razvoj lastnega diagnostično-rehabilitacijskega centra, kjer se bomo še intenzivneje povezovali in sodelovali z vodilnimi strokovnjaki s področja ginekologije, urologije, ortopedije in nevrologije, z Visoko šolo za zdravstvo ter Zasebnim zavodom IARMR pri raziskovalno razvojni dejavnosti.

Kot vodilni turistični ponudnik v regiji se zavedamo svoje vloge in z vključevanjem v turistične pakete k sodelovanju vabimo manjše ponudnike turističnih storitev, kulturne dediščine in naravnih vrednot.

Navedeno močno vpliva na konkurenčno sposobnost Term Dobrna in še utrjuje njen položaj kot vodilne ponudnika rehabilitacijskih in preventivnih zdravstvenih storitev. Navedeno ne bi bilo mogoče brez financiranja v okviru razpisa za razvoj intergalnih turističnih proizvodov, za kar se iskreno zahvaljujemo.

AKTIVNOSTI OPERACIJE V TEKU

  • V trenutku priprave tega poročila so v pripravi aktivnosti za izboljšano promocijo programov ITP VOZS Terme Dobrna:
  • Tisk dodatnih katalogov za sejemske nastope
  • Snemanje promocijskega filma za promocijo aplikacije, steklenice za merjenje hidratacije in lepot odkrivanja Slovenskega podeželja s kolesi.
  • Celovita prenova spletnih strani za boljšo promocijo programov ITP VOZS Terme Dobrna na tuijih trgih;
  • Aktivno trženje ITP VOZS Terme Dobrna na opredeljenih tržiščih

FINANČNA PODPORA (AKTIVNOST OPERACIJE V TEKU IN ODMIKI OD NAČRTOVANE IZVEDBE)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

FINANČNA SPECIFIKACIJA PROJEKTA 

postavka skupna vrednosti projekta sofinanciranje
vrednosti v prijavi na razpis       244.200,00 € 146.440,00 €
vrednosti dejansko realiziranega projekta  196.957,52 € 117.307,01 €

TRAJANJE PROJEKTA : april 2018 – oktober 2019

ODMIKI OD NAČRTOVANE IZVEDBE 

Izvajanje projekta se je v letu 2020 prilagodilo razmeram povezanim z epidemijo COVID-19.