Raziskovalna dejavnost

Inštitut IARMR

Inštitut IARMR organizira raziskovalno dejavnost na aplikativnem nivoju na področju medicinske rehabilitacije. Raziskovalne vzorce predstavljajo pacienti, napoteni na rehabilitacijo v naravna zdravilišča, ki sodelujejo pri projektu.

Inštitut IARMR

Inštitut IARMR izvaja splošne in specifične raziskave. Pri splošnih raziskavah s pomočjo podatkov o diagnozah, začetnih vrednostih parametrov, terapijah in vrednostih parametrov ob zaključku zdravljenja pridobiva nova spoznanja na področju učinkovitosti rehabilitacijskih terapij ter tako prispeva k izboljševanju učinkovitosti le-teh. Pri specifičnih raziskavah pa so vzorec in metodologija prilagojena specifičnim zahtevam raziskovalnega projekta, ki ima lahko podlago v razpisu, študijskih obveznostih ipd.

Inštitut IARMR raziskovalcem, ki delujejo v okviru partnerjev projekta, pri izbranih projektih nudi celostno podporo pri zbiranju in obdelavi podatkov, s pomočjo strokovnih odborov pa nudi pomoč pri usmeritvah, recenzijah in publikaciji raziskovalnih ugotovitev.

Inštitut IARMR je skrbnik baze zbranih podatkov, ki jih zbira in hrani na način, ki ustreza vsem zahtevam Zakona o varovanju osebnih podatkov.

Inštitut IARMR na trgu pridobiva sredstva iz naslova razpisnih projektov, donacij in prodaje storitev.

Namen zavoda    

 • s pomočjo aplikativnih raziskav na področju medicinske rehabilitacije ugotavljati in izboljševati učinkovitost obstoječih rehabilitacijskih terapij in razvijati podlage za razvoj novih terapij;
 • razvijati informacijsko tehnologijo za podporo izvajanja aplikativnih raziskav na področju medicinske rehabilitacije;
 • razvoj znanstvenih orodij, metod in statističnih podatkov za hitro, točno in napovedno ocenjevanje varnosti, učinkovitosti in kakovosti zdravstvenih terapij na področju medicinske rehabilitacije;
 • razvijanje in izvajanje znanstveno raziskovalnega dela v povezavi z visokošolskimi zavodi v okviru nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa;
 • podpirati in promovirati raziskovalno in akademsko dejavnost na področju medicinske rehabilitacije ter spodbujati sodelovanje in prenos znanj med izobraževalnimi ustanovami in zdravstvenim sektorjem. Na tem delu je predvideno sodelovanje s študijskimi programi in aktivno vključevanje študentov na podiplomskem študiju (predvsem doktorskem);
 • publiciranje rezultatov raziskovalnega dela, sodelovanje pri prenosu rezultatov raziskav v uporabno vrednost in obveščanje strokovne javnosti o rezultatih izvedenih raziskav;
 • pridobivanje in izvajanje raziskovalnih projektov (zlasti na področju aplikativnih raziskav) doma (ARRS, MIZŠ (MVZT, MIZKŠ), MZ, ZZZS) in v tujini (EU razpisi);
 • organiziranje strokovnih srečanj, razstav in sejmov;
 • ustvarjati nova znanja v rehabilitacijski medicini za izboljšanje kakovosti življenja pacientov po operativnih posegih in bolezenskih stanjih na indikacijskih področjih ginekologije, urologije, nevrologije, ortopedije, travmatologije, kardiologije in gastroenterologije;
 • razvijati specifične rehabilitacijske in preventivne programe za pomoč pri aktivnem in neodvisnem vsakdanjem življenju (doma, na delovnem mestu itd.) starajočega se prebivalstva in invalidov.

Predvideni partnerji pri projektu    

 • Slovenska naravna zdravilišča (Terme Dobrna d.d., …)
 • Visokošolski zavodi s področja zdravstva in ekonomije Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem
 • Zdravstveni zavodi (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Univerzitetni klinični center Maribor, Splošne bolnišnice)
 • Zasebna podjetja
 • Tuje izobraževalne oz. raziskovalne inštitucije