13. September 2023 —
Obvestila

Nagradna igra, ki je potekala od 13. 09. 2023 do 17. 09. 2023 je uradno zaključena. 

Nagrajenka, ki prejme 1. nagrado je Sandra Eržen. Iskrene čestitke.

Nagrajenka, ki prejme 2. nagrado je Anica Jevšnik. Iskrene čestitke.

Nagrajenec, ki prejme 3. nagrado je Anton Pogačar. Iskrene čestitke.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nagradna igra "55. MOS"

OPOZORILO: S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih pogojih in pravilih sodelovanja v nagradni igri »55. MOS«.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1 Skladno s temi Splošnimi pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri prireja Terme Dobrna d.d., lastnik znamke Terme Dobrna, nagradno igro »55. MOS« (v nadaljevanju nagradna igra).

1.2 Opis nagradne igre ter Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na www.terme-dobrna.si.

1.3 Nagradna igra bo potekala v času sejma 55. MOS v Celju, z oddajo nagradnega kupona na razstavnem prostoru (nakup produkta ali storitve Terme Dobrna ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri), od 13. 9. 2023 od 9.00 ure do 17. 9. 2023 do 17.00 ure.

2. DEFINICIJE POJMOV

2.1 Organizator in izvajalec nagradne igre »55. MOS« je podjetje Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, Slovenija.

2.2 Splošni pogoji in pravila nagradne igre definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci lahko sodelujejo v nagradni igri.

2.3 Udeleženec nagradne igre in/ali nagrajenec je lahko le polnoletna fizična oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri, se strinja s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre ter poda točne osebne podatke v vseh korakih nagradne igre in prevzema nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in izvajalca nagradne igre ter zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

3. POTEK NAGRADNE IGRE

3.1 Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec nagradne igre poznati Splošne pogoje in pravila nagradne igre in se z njimi strinjati. Sodelovanje v nagradni igri se šteje kot potrditev, da udeleženec nagradne igre pozna in se strinja s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre.

3.2 Da bi sodeloval v nagradni igri, mora udeleženec izpolniti nagradni kupon in se hkrati strinjati z obveščanjem o novostih in ponudbah družbe Terme Dobrna d.d.

3.3 S sodelovanjem v nagradni igri strinja s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre ter daje izvajalcu nagradne igre dovoljenje za uporabo svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

3.4 Po zaključku nagradne igre bo podeljena 1 glavna nagrada in 2 tolažilni nagradi (glej točko 4).

3.5 Vsak udeleženec nagradne igre lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. Če obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih elektronskih naslovov ali drugih osebnih podatkov, jo lahko izvajalec nagradne igre nemudoma in nepreklicno izključi iz nagradne igre.

3.6 Vsi udeleženci nagradne igre, ki sodelujejo v nagradni igri po pogojih iz točke 3.2, bodo sodelovali v nagradnem žrebanju, ki bo 20. 9. 2023, po 12:00 uri. Nagradni žreb bo izvedel izvajalec nagradne igre tako, da bo med vsemi sodelujočimi naključno izžrebal enega nagrajenca glavne nagrade in dva nagrajenca tolažilne nagrade. Žreb bo izveden v poslovnih prostorih Term Dobrna d.d. Nagrajenec bo s strani izvajalca nagradne igre o rezultatih žrebanja obveščeni po elektronski pošti ali preko telefona najpozneje v roku 8 dni po žrebanju. Rezultat bo objavljen tudi na spletni strani www.terme-dobrna.si.

4. NAGRADNI SKLAD

4.1 Nagrado podarja organizator nagradne igre Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, Slovenija.

4.2 Glavna nagrada je 1 polpenzion za 2 osebi v Hotelu Švicarija. Nagrajenci morajo nagrado izkoristiti v 3 mesecih od obvestila o nagradi. Prva tolažilna nagrada je Dobrna Essential Hidratantna dnevna krema s PEPHA®-TIGHT in peptidi za intenzivno vlaženje kože, druga tolažilna nagrada pa Spa torba Term Dobrna. Tolažilni nagradi se izžrebancem pošljeta po pošti.

4.3 Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

4.4 Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z določilom 4. alineje 15. člena Zakona o dohodnini. Dohodnino v imenu prejemnika nagrade plača organizator nagradne igre.

5. OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV IN NAGRAJENCA

5.1 Nagrajenec mora pred prejemom nagrade izvajalcu nagradne igre posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka, davčna številka). Nagrajenec se obvezuje izvajalcu sporočiti svojo davčno številko ter izrecno in brezpogojno dovoljuje izvajalcu, da njegove osebne podatke in davčno številko posreduje pristojnemu davčnemu organu za namen odmere dohodnine. Nagrajenec je do nagrade upravičen, če se pisno odzove v roku 21 dni od prejema obvestila organizatorja in javi vse podatke, potrebne za prevzem nagrade. Če organizator v navedenem času nagrajenčevega odgovora ne prejme, se šteje, da se je nagrajenec nagradi odpovedal.

5.2 Če nagrajenec ne navede pravilnih osebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnega koli drugega nadomestila.

5.3 Vsak udeleženec nagradne igre se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da se njegovo ime, priimek in kraj bivanja v primeru, da prejme nagrado, javno objavijo (na spletu ali v nespletnih medijih). Prav tako dovoli objavo morebitnega foto in video materiala, ki bi nastal v času prejema oziroma koriščenja nagrade. Ime, priimek in kraj bivanja nagrajenca ter morebiten foto in video material s prejema in koriščenja nagrade lahko ostanejo javno objavljeni tudi po končanju koriščenja nagrade oz. tudi, če se udeleženec nagradne igre odloči svoje sodelovanje v nagradni igri preklicati.

5.4 Vsak udeleženec nagradne igre se strinja, da na organizatorja nagradne igre prenese vse materialne avtorske pravice za pripravo morebitnega foto in video materiala, ki je nastal v času njegovega prevzema ali koriščenja nagrade. Z navedeno dodelitvijo in prenosom organizator nagradne igre pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do foto in video materiala. Organizator nagradne igre pridobi tudi univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakorkoli drugim, pridobljenim v času predaje in koriščenja nagrade brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno posredovanje foto in/ali video materiala, kot določi organizator nagradne igre po lastni presoji.

5.5 Nagrado bo predal organizator nagradne igre po predhodnem dogovoru z nagrajencem (osebno ali po pošti).

5.6 Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je udeleženec nagradne igre sodeloval v nagradni igri v nasprotju s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre,
 • nagrajenec ne prevzame nagrade v 21 delovnih dneh po poslanem obvestilu o nagradi s strani izvajalca nagradne igre.

6. INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

6.1 Upravljavec osebnih podatkov je organizator - podjetje Terme Dobrna d. d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, Slovenija. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri organizatorju je dostopna na naslovu organizatorja, na e-naslovu: info@terme-dobrna.si in na telefonski številki: 080 22 10.

6.2 Osebni podatki udeležencev se obdelujejo za namene izvedbe nagradne igre (preverjanje pogojev za sodelovanje v nagradni igri in žrebanje), za obveščanje o rezultatih nagradne igre in neposrednega trženja.
Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni mogoče.
Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes organizatorja, da izvede nagradno igro, oziroma privolitev udeleženca v neposredno trženje, ki jo udeleženec lahko kadarkoli prekliče.

6.3 Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnje točke, pa tudi za naslednje namene:

 • podelitev in koriščenje nagrade;
 • obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;
 • preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Splošnimi pogoji in pravili;
 • izpolnjevanje davčnih obveznosti organizatorja (odmera in plačilo dohodnine).

Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer izžrebanec ne more prejeti nagrade.

6.4 Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov nagrajenca je darilna pogodba, ki je v skladu s splošnimi pogoji in pravili sklenjena s sprejemom nagrade s strani nagrajenca.

6.5 Upravljavec (organizator) osebnih podatkov udeležencev in nagrajenca ne posreduje tretjim, z izjemo posredovanja osebnih podatkov nagrajenca pristojnim davčnim organom za namen odmere in plačila dohodnine.

6.6 Upravljavec (organizator) podatke udeležencev hrani še 1 mesec po zaključku nagradne igre oziroma do konca pritožbenega postopka, podatke nagrajencev pa v svojem arhivu hrani 10 let, za promocijo po izvedeni nagradni igri pa te hrani 2 leti po zaključku nagradne igre.

6.7 Udeleženci nagradne igre imajo pravico zahtevati:

 • dostop do svojih osebnih podatkov;
 • popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
 • izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagradni igri, oziroma prekličejo morebitno soglasje za prejemanje obvestil;
 • da jim upravljavec (organizator) posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec (organizator) posreduje drugemu upravljavcu po izbiri udeleženca.

6.8 Nagrajenec ima pravico zahtevati:

 • dostop do svojih osebnih podatkov;
 • popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
 • izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavi, da nagrade ne sprejema oziroma jo vrača, in hkrati prekliče morebitno soglasje za prejemanje obvestil;
 • da mu upravljavec (organizator) posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanj, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec (organizator) posreduje drugemu upravljavcu po izbiri nagrajenca.

6.9 Več informacij in pomoč glede uveljavljanja navedenih pravic je dostopnih na spletni strani www.terme-dobrna.si pod razdelkom Varstvo podatkov.

7. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE

7.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje izvajalec nagradne igre. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci nagradne igre pošljejo na info@terme-dobrna.si. V primeru utemeljenih pritožb se izvajalec nagradne igre zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca nagradne igre.

7.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Celju, Republika Slovenija.

8. SPREMEMBE

8.1 Izvajalec nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

Dobrna, 13. 9. 2023