Nagradna igra Terme Dobrna VitaPur
01. Avgust 2023 —
Obvestila

Nagradna igra, ki je potekala od 01.08.2023 do 07.08.2023, je uradno zaključena. 

Nagrajenka na Facebook strani je Maja Zafran. Iskrene čestitke.

Nagrajenka na Instagram strani je Vesna Brezočnik. Iskrene čestitke.


Poletna nagradna igra - Terme Dobrna & VitaPur

Pravila in pogoji nagradne igre

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna (v nadaljevanju organizator) IN Ad Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice (v nadaljevanju so-organizator) z namenom promocije Term Dobrna in ADVita (Vitapur) organizirata nagradno igro, ki bo potekala na Facebook strani in Instagram profilu Term Dobrna ter Vitapur SI.

S temi pravili in pogoji nagradne igre organizator in soorganizator določata tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Terme Dobrna in Vitapur nagradna igra traja od 01.08.2023 do 07.08.2023 do 23:59 ure na Facebook strani Terme Dobrna in Vitapur SI ter na Instagram profilu @termedobrna in @vitapur.si 

3. POGOJI SODELOVANJA

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejmejo in soglašajo s pravili in pogoji nagradnega žrebanja.

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije, ki bodo med 01.08.2023 (s pričetkom objave) in 07.08.2023 (do 23:59) v nagradni igri sledili Facebook strani Terme Dobrna in Vitapur SI, všečkali in delili objavo ter pod objavo označili 3 osebe ali sledili Instagram profilu @termedobrna in @vitapur.si, všečkali in delili objavo ter označili 3 osebe.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Terme Dobrna d.d. in AD Vita d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, mlajše od 18 let. Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov za sodelovanje v nagradni igri in za posredovanje osebnih podatkov organizatorju ter so-organizatorju. Pisni soglasji staršev ali zakonitih zastopnikov morajo fizične osebe, mlajše od 18 let, predložiti organizatorju in so-organizatorju najkasneje ob prevzemu nagrade.
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

4. NAGRADA

Organizator bo v nagradni igri podelil naslednjo nagrado:
-    1x termalna meglica s hialuronom Dobrna Essential (vrednost 16,50 EUR).

So-organizator bo v nagradni igri podelil naslednje nagrade:
-    1x modna torba Svilanit Carpe diem, rumena (vrednost 17,79 EUR),
-    1x brisača Svilanit Quick Dry – krem, 50x100 (vrednost 9,98 EUR).

Izžreban bo 1 skupni sodelujoči v nagradni igri na Facebook strani Terme Dobrna in Vitapur SI ter 1 skupni sodelujoči v nagradni igri na Instagram profilu @termedobrna in @vitapur.si

V času trajanja nagradne igre lahko ena oseba prejme nagradno samo enkrat.

Nagrada ni prenosljiva in ni zamenljiva oziroma izplačljiva v gotovini.

Organizator in so-organizator si pridržujeta pravico, da lahko iz kakršnih koli razlogov predvideno nagrado zamenjata za drugo.

Organizator in so-organizator si prav tako pridržujeta pravico, da lahko iz kakršnih koli razlogov dan in uro pričetka nagradne igre poljubno spremenita, prav tako tudi čas razglasitve nagrajenca.

4. ŽREBANJE IN OBVEŠČANJE IZŽREBANE OSEBE

Nagrada bo podeljena na podlagi žrebanja izmed vseh komentarjev, ki bodo oddani med 01.08.2023 in 07.08.203 do 23:59.

Žrebanje nagrajenca bo v sredo, 09. 08. 2023, tekom dneva. Žrebanje ne bo javno, izvedla ga bo 3-članska komisija organizatorja in so-organizatorja. Rezultat žrebanja je dokončen in pritožba nanj ni mogoča.

Žrebanje se opravi elektronsko, in sicer tako, da se Facebook oz. Instagram imena vseh sodelujočih, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja v žrebu nagradne igre, vnesejo v elektronsko zbirko podatkov, izmed katerih se izžreba izžrebanec.

Organizator in so-organizator bosta izžrebanega prejemnika nagrade o prejemu nagrade obvestil preko platforme Facebook oz. Instagram, in sicer v roku najkasneje 5 dni po zaključenem žrebanju.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec nagradne igre strinja z javno objavo podatkov o nagrajencu na Facebook strani in Instagram profilu Term Dobrna ter ADVita.

Organizator in so-organizator nista obvezana odgovarjati na zahteve tistih, ki svojih osebnih podatkov niso pravočasno posredovali.

Organizator in so-organizator ne nosita nobene odgovornosti, niti ne sodelujeta v sporih okrog lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori povezani s pravicami okrog lastništva izžrebane nagrade ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator in so-organizator dodelita nagrado tisti osebi, katere podatki so bili posredovani v okviru nagradne igre oz. so bili posredovani z njene strani uradno pooblaščene osebe ali zakonitega zastopnika.

5. PREVZEM NAGRADE

V kolikor nagrajenec ne navede oziroma ne posreduje svojih podatkov oziroma jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje in/ali v kolikor ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določita organizator in so-organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Pogoj za prevzem nagrade je, da nagrajenec organizatorju in so-organizatorju v roku 3 dni po obvestilu v privatnemu sporočilu pošlje naslednje podatke: ime, priimek, stalen naslov, telefonsko številko in davčno številko.

V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov ne posreduje pravočasno, izgubi pravico do nagrade, organizator in so-organizator pa sta prosta svoje obveznosti glede izročitve nagrade takemu nagrajencu.

Organizator in so-organizator nagradne igre si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je udeleženec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko nagrado sprejmejo le na podlagi pisne odobritve staršev oziroma zakonitega zastopnika, ki jih pri izročitvi nagrade tudi zastopa. Pisna odobritev je lahko podana potem, ko izžrebanec prejme obvestilo o nagradi. Tako soglasje pomeni tudi odobritev za sodelovanje v nagradni igri.

Nagrado bosta organizator in so-organizator na lastne stroške poslala na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. 

6. OSEBNI PODATKI

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja, da se lahko podatki, ki jih posreduje, zbirajo, shranijo in uporabijo za namene internih raziskav trga in za trženje. To soglasje se lahko kadarkoli prekliče z e-pošto, poslano na info@terme-dobrna.si in na info@vitapur.si z veljavnostjo v prihodnosti.

Organizator in so-organizator nagradne igre se obvezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov. Organizator in so-organizator bosta uporabljala posredovane podatke izključno za namene, kot je razvidno in opisano v teh pravilih, in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za organizatorja ali so-organizatorja obdeluje pogodbeni obdelovalec (IT podpora za namene organiziranja in izvedbe nagradne igre, računovodski servis). Podatkov ne iznašamo v tretje države.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je določba alineje a) prvega odstavka 6. člena GDPR (vaša privolitev). Preklic vaše privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Osebni podatki udeležencev, ki niso bili izžrebani, se po zaključku nagradne igre in podelitvi nagrade izbrišejo oziroma jih organizator in so-organizator ne hranita in ne obdelujeta za nobene druge namene, kot so navedeni zgoraj.

V primeru, če ste bili izžrebani, se bo vaše ime zabeležilo v zapisniku o žrebanju. Zapisnik o žrebanju organizator in so-organizator hranita 1 leto oziroma kolikor znaša zastaralni rok za zahtevke iz nagradne igre, razen če je daljše obdobje hrambe potrebno zaradi uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov. Pravna podlaga za pridobitev in hrambo vaših osebnih podatkov je določba alineje b) prvega odstavka 6. člena GDPR. Obdelava podatkov v tem primeru ne temelji na vaši privolitvi in zato obdelava podatkov ni odvisna od vašega preklica privolitve.
Osebni podatki izžrebanca, ki potrdi prevzem nagrade (ime in priimek, naslov, davčna številka), se v skladu z davčno zakonodajo hranijo deset let po poteku leta, v katerem je bila izročena nagrada. Pravna podlaga za pridobivanje in hrambo podatkov, ki jih potrebujemo za izročitev nagrade (izpolnjevanje obveznosti do izžrebanca), je določba alineje b) prvega odstavka 6. člena GDPR. Pravna podlaga za hrambo podatkov, ki jih potrebujemo za davčne namene, torej za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za organizatorja, je tudi določba alineje c) prvega odstavka 6. člena GDPR. Obdelava podatkov v tem primeru ne temelji na vaši privolitvi in zato obdelava podatkov ni odvisna od vašega preklica privolitve.
Organizator in so-organizator vam kot posamezniku, na katerega se nanašajo zbrani osebni podatki, zagotavljata vse pravice v skladu z GDPR. Imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, do omejitve obdelave in do prenosljivosti. Pravice uveljavljate tako, da zahtevo pošljete organizatorju na e-naslov info@terme-dobrna.si  ter so-organizatorju na e-naslov info@vitapur.si ali po pošti na objavljen naslov organizatorja ali so-organizatorja. Vaša vprašanja bodo obdelali brez nepotrebnega odlašanja in neodplačno v skladu z zakonskimi zahtevami ter vam sporočili, katere ukrepe smo sprejeli. Da bi lahko vašo zahtevo obdelali čim prej in najbolj učinkovito, vas prosimo, da vašo zahtevo opredelite čim bolj natančno in navedete tudi, na kateri naslov (ali elektronski naslov) želite prejeti odgovor. 
Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri je njegov kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši GDPR. Pritožbo lahko vložite pri Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: +386(0)1 230 97 30, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si.

7. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine za nagrado, katero zagotavlja organizator obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. za nagrade, katere zagotavlja so-organizator pa akontacijo dohodnine obračuna in odvede so-organizator. 

Nagrajenci so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju in so-organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko in fotokopijo davčne številke), in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za koriščenje nagrade, če njena vrednost presega 42 eur z DDV. Če nagrajenec organizatorju in so-organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja in so-organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator in so-organizator ta v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prosta vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev do nagrajenca. V tem primeru se nagrada podeli sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nagrade.

8. TEŽAVE IN NEJASNOSTI

V primeru težav in nejasnosti nas kontaktirajte preko elektronske pošte info@terme-dobrna.si ali na info@vitapur.si.

9. DRUGE DOLOČBE

Organizator in so-organizator v ničemer ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

· nedelovanje platforme Facebook/Instagram,

· nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,

· nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

· kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

· kakršnokoli škodo, nastalo v zvezi s prevzemom in uporabo nagrad.

Facebook/Instagram je popolnoma prost vseh odgovornosti v zvezi z izvedbo nagradne igre in vseh aktivnosti, ki iz nje izvirajo.

Nagradna igra ni na noben način sponzorirana, podprta ali vodena s strani Facebooka/Instagrama ali z njim drugače povezana.

Svoje podatke zaupate organizatorju in so-organizatorju nagradne igre na Facebooku/Instagramu.

Za tolmačenje pravil sta pristojna organizator in so-organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih.

Ta pravila predstavljajo izključna pravila za organizacijo nagradne igre, sodelovanje v nagradni igri ter za podelitev nagrade. Vsa ostala neposredna ali posredna pojasnila ali sporočila s strani organizatorja in so-organizatorja nagradne igre predstavljajo zgolj informativni povzetek teh pravil in seznanjanje o nagradni igri.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju, so-organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator in so-organizator pa si v tem primeru pridržujeta pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Organizator in so-organizator v ničemer ne prevzemata nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Sodelujoči v nagradni igri prevzema vso odgovornost glede koriščenja nagrade, ki jo je prejel v nagradni igri.

Organizator in so-organizator ne nosita nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Odločitev organizatorja in so-organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili (tudi pravili, ki niso urejena v teh pravilih in pogojih) je dokončna in velja za vse sodelujoče, nanjo pa ni mogoča pritožba.

Organizator in so-organizator si pridržujeta pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. 

10. VELJAVNOST PRAVIL

Pravila pričnejo veljati dne, 01.08.2023, s pričetkom nagradne igre.

Dobrna, 01.08.2023
Terme Dobrna d.d.